Polaritetsforeningens Vedtægter

Polaritetsforeningen

- sammenslutningen af polaritetsterapeuter i Danmark

 

VEDTÆGTER

 

§ 1 FORMÅL

1.1 Udbrede kendskabet til Dr. Randolf Stones Polaritetsterapi i Danmark.

1.2 Efter behov at arrangere polaritetsdage, kurser, seminar, workshops, foredrag mm. evt. i samarbejde med Skolen for Polaritetsterapi .

1.3.Formidle kontakt til og mellem medlemmer.

1.4.Etablering og vedligehold af hjemmeside med mulighed for indlæg fra foreningens medlemmer og fra Skolen fra Polaritetsterapi.

 

§ 2 MEDLEMSKAB

2.1.Personer med almen interesse for polaritetsterapi.

Medlemskabet giver ikke stemmeret og personen kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

2.2Personer under uddannelse til polaritetsterapeut.

Medlemskabet giver ikke stemmeret og personen kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

2.3Personer, der kan dokumentere en polaritetsterapeutuddannelse, der er anerkendt af enten American Physical Therapy Association APTA eller International Polarity Education Alliance.

Kravene hertil fremgår af bilag 1, som p.t. er under forandring, idet begge ovennævnte foreninger er ved at udstikke nye retningslinjer og strukturer for uddannelsen. Bilag 1 vil blive justeret løbende iht. disse.

Dette medlemskabet giver stemmeret og personen kan vælges ind i bestyrelsen.

 

§ 3 KONTINGENT

3.1Kontingentets størrelse vedtages hvert år på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

3.2For et § 2, stk. 2.1 og 2.2 medlemskab er kontingentet p.t. kr. 100,-. pr. år.

For et § 2, stk. 2.3 medlemskab er kontingentet kr. 200,- pr. år.

Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og skal indbetales til:

Sydbank regnr. 7120 kontonr. 0000162825 med angivelse af fulde navn eller kontant til kassereren.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

4.1Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj.

4.2Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen opslås på foreningens hjemmeside og udsendes til medlemmer via e-mail en måned før.

4.3Stedet for generalforsamlingens afholdelse meddeles i forbindelse med indkaldelsen.

4.4Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde flg. punker:

a) Formandens beretning ved formanden

b) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren

c) Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingenttakster for det kommende år ved kassereren

d) Valg til bestyrelsen

e) Indkommende forslag

f) Eventuelt

4.5Forslag, der ønskes behandlet under § 4, stk. 4.4, e) på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og en revideret dagsorden mailes efterfølgende ud til medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 5 BESTYRELSEN

5.1Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 medlemmer, som skal varetage flg.

poster: Der kan ikke være sammenfald mellem formand, næstformand og kasserer.

1 Formand

1 Næstformand

1 Kasserer

1 Hjemmeside koordinator

1 Suppleant

5.2Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode med følgende skift:

Formand, kasserer i ulige årstal

Næstformand og hjemmesidekoordinator i lige årstal

Suppleant er på valg hvert år

5.3Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og kan foregår digitalt.

§ 6 HENVENDELSE

6.1Den Danske Polaritetsforenings adresse er den siddende formands adresse

6.2Henvendelse til foreningen kan endvidere ske til foreningens e-mail adresse:

info@polaritetsforeningen.dk eller via www.polaritetsforeningen.dk

§ 7 OPLØSNING

7.1For at nedlægge foreningen skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,

7.2På den ekstraordinære generalforsamling skal der besluttes, hvad foreningens eventuelle midler skal gå til.

 

Polaritetsforeningen kan kontaktes på: info@polaritetsforeningen.dk